Well-born.nl

newbornfotografie

Algemene voorwaarden

Print Friendly, PDF & Email
Artikel 1: Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden van Well-born.nl, hierna aan te duiden als: ‘Algemene Voorwaarden’ zijn van toepassing op alle producten en diensten van Well-born.nl.

2. Een aanmelding voor een product of dienst houdt tevens in het volledig aanvaarden van de Algemene Voorwaarden welke voorafgaand aan de aanmelding beschikbaar zijn op de website en waar op de pagina van de betreffende product of dienst naar wordt verwezen.

Artikel 2: Aanmelding

1. Aanmelding voor een fotoshoot vindt plaats door het elektronisch invullen en verzenden van het aanmeldformulier op de website van Well-born.nl door de afnemer van het product of dienst. Hiermee ontstaat een bindende overeenkomst tussen de afnemer van het product of dienst en Well-born.nl. Naast het aanmelden via de website, kan aanmelding ook mondeling per e-mail, per post of op andere wijze plaatsvinden.

2. De aanmeldingen zijn persoonsgebonden en worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Artikel 3: Kosten

1. Voor aanmelding voor de producten of diensten van Well-born.nl gelden de prijzen zoals die op het moment van aanmelding zijn vermeld op de website van Well-born.nl, tenzij anders overeengekomen met Well-born.nl.

2. De kosten van producten of diensten zijn inclusief BTW.

3. 14 dagen voor aanvang van de levering van het product of de dienst, stuurt Well-born.nl een factuur met betrekking tot het product of de dienst, tenzij de afnemer van het product of dienst zich na die factuurdatum heeft aangemeld. In dat laatste geval ontvangt de afnemer van het product of dienst direct na de aanmelding een factuur met betrekking tot het product of de dienst.

4. Betaling van genoemde factuur dient door Well-born.nl te zijn ontvangen binnen 7 dagen na de factuurdatum en te allen tijde voorafgaand aan de levering van het product of de dienst. Dit laatste kan ertoe leiden dat Well-born.nl gerechtigd is om een kortere betalingstermijn te hanteren dan 7 dagen.

5. Indien de afnemer van het product of dienst het factuurbedrag niet tijdig heeft betaald, is de afnemer van het product of dienst van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling benodigd is. Tevens is de afnemer van het product of dienst zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de dag van algehele voldoening rente verschuldigd ter hoogte van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag. Daarbij geldt een gedeelte van een maand als een gehele maand.

6. Kosten die voortvloeien uit het niet dan wel niet tijdig betalen van de openstaande factuur komen voor rekening van de afnemer van het product of dienst en kunnen op de afnemer van het product of dienst worden verhaald. Hieronder vallen onder meer maar niet uitsluitend alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso of rechtsbijstand.

7. In het geval het factuurbedrag niet volledig en/of niet tijdig is voldaan, heeft de afnemer van het product of dienst geen recht op levering van het product of de dienst, zonder dat dit de afnemer van het product of dienst ontslaat van de verplichting om de kosten van het product of de dienst en eventuele bijkomende kosten alsnog te voldoen.

Artikel 4a: Annulering door Well-born.nl

1. Well-born.nl heeft het recht om de levering van een product of dienst te annuleren, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend in de volgende gevallen: ziekte, ongeschikte weersomstandigheden of andere omstandigheden.

2. In het geval er reeds betaling heeft plaatsgevonden, zal dit bedrag worden terugbetaald.

3. Well-born.nl heeft te allen tijde het recht om zich voor de uitvoering van de levering van het product of de dienst door een deskundige fotograaf te laten vervangen. De deskundigheid van de vervangende fotograaf staat volledig ter beoordeling van Well-born.nl.

Artikel 4b: Annulering door de afnemer van het product of de dienst

1. Annulering door de afnemer van het product of de dienst leidt alleen bij schriftelijke instemming door Well-born.nl tot vermindering dan wel vervallen van de betalingsverplichting.

2. Na aanschaf van cadeaubonnen of andere producten of diensten van Well-born.nl vindt er geen restitutie plaats.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

1. Well-born.nl is niet aansprakelijk voor enige schade – van welke aard dan ook - die veroorzaakt is of verband houdt met de levering van het product of de dienst, of de annulering daarvan.

2. In het geval Well-born.nl ondanks het bepaalde in lid 1 op enig moment toch aansprakelijk is voor schade dan is deze schade beperkt tot het bedrag dat de volgens de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Well-born.nl wordt uitgekeerd. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 6: Materiaal

1. Verstrekt fotomateriaal wordt eigendom van de afnemer van het product of de dienst. Het intellectueel eigendomsrecht ter zake het fotomateriaal komt te allen tijde toe aan Well-born.nl. Verspreiding, het geheel of gedeeltelijk overnemen of afleiden en verveelvoudigen anders dan voor persoonlijk gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Well-born.nl en leidt tot schadeplichtigheid.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde Rechtbank

1. Op de rechtsbetrekking tussen afnemer van het product of dienst en Well-born.nl is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter geldt als de bevoegde rechter.